Unitech.vn

     
HomeDịch vụPhát triển phần mềm
Phát triển phần mềm theo yêu cầu
Đội ngũ chuyên gia của Unitech có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển và cung cấp nhiều loại hình ứng dụng khác nhau, đặc biệt là các giải pháp - hệ thống quản lý đặc trưng cho các cơ quan - doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích một cách kỹ lưỡng các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu sản phẩm của khách hàng và tuân thủ quy trình phát triển chặt chẽ, Unitech sẽ đưa ra các ứng dụng có độ tùy biến cao, đảm bảo sự hoạt động ổn định và phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm cùng dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt từ bước đầu tư vấn dự án cho đến giai đoạn bảo trì, bảo hành sẽ là minh chứng cho sự đầu tư hiệu quả.

Các lĩnh vực thế mạnh của Unitech
• Chính phủ điện tử
• Giải pháp doanh nghiệp
• Y tế, Giáo dục
• Thương mại điện tử
• Thiết kế web/portal
• Phát triển ứng dụng trên di động
 
Công nghệ sử dụng

DOTNET
• OS Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, XP, Vista, Windows 7
• Máy chủ web/ Máy chủ ứng dụng IIS, Sharepoint 2010
• Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET, VB.NET, C#,
• Cơ sở dữ liệu MySQL, Oracle, MS SQL server, MS Access
• Frameworks, Libraries và Middlewares: .NET framework, Silverlight, Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF), MS ADO.NET Entity framework, Active Directory, MS Reporting server 2008, MS Performance Point server 2007, Enterprise Library 2007
• Portal: Sharepoint 2010, Dotnet Nuke
• Frontend scripting: CSS 3/DHTM/xHTML, Javascript, AJAX, jQuery
• Dịch vụ web: Dotnet Web Service
JAVA
• OS Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, XP, Vista, Windows 7, Linux
• Máy chủ web/ Máy chủ ứng dụng Tomcat, Apache, JBOSS, IBM WebSphere, Oracle AS, Oracle WebLogic
• Ngôn ngữ lập trình Java, PL/SQL
• Cơ sở dữ liệu MySQL, Oracle, DB2
• Frameworks, Libraries và Middlewares: Struts, Hibernate, Spring, J2EE (JSP, EJB, Servlet), IBM WebSphere Portal, Oracle AS Portal, Oracle WebLogic Portal, Liferay Portal, JDBC, XML, XSLT, SAX…
• CMS: IBM Web Content Management, Oracle CMS,
• Frontend scripting: CSS2, 3/DHTM/xHTML, Javascript, Javascript Toolkit (Dojo, JQuery), AJAX, JSP
• Dịch vụ web: Axis 1, Axis 2
PHP
• LAMP: Linux, Apache, PHP 4, 5, MySQL, PostgreSQL, Oracle
• WAMP: Windows 2000, XP, Vista, Apache, IIS, PHP 4,5, MySQL, Oracle
• Frameworks, Libraries và Middlewares: Zend framework, CodeIgniter, CakePHP
• CMS: Joomla, Drupal
• E-commerce: Eccube, Joomla+ Virtue Mart, Pretashop
• Frontend scripting: CSS 3/DHTM/xHTML, Javascript, AJAX
• Dịch vụ web: NuSOAP
ĐỒ HỌA
• Macromedia Flash, Illustrator, Photoshop, CorelDraw, Auto Desk Maya, 3D Max, Adobe Flash Studio, Actionscript 3, PaperVision3D
MOBILE
• iOS: Cocoa Touch, Objective C, Snow Leopard, XCode, iOS 3.x, 4.x
• Android: Java, Eclipse + ADT, JDK 1.6, Android 2.1, 2.2
• Blackberry: Java, Eclipse, JDK 1.6, Blackberry OS 6.0
Frameworks, Libraries và Middlewares
• Server site: CodeIgniter, CakePHP
• Client: Three20
• Services: XML, JSONS