Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Unitech triển khai thí điểm phần mềm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 05 đơn vị gồm Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Phan Thiết, UBND phường Phú Thủy.

Phần mềm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính cung cấp công cụ để số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy còn hiệu lực sang dữ liệu điện tử để xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hệ thống bảo đảm kết nối trao đổi dữ liệu với các phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công, các phần mềm chuyên ngành khác để khai thác và quản lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trong giai đoạn thí điểm, Unitech đã cùng các đơn vị thực hiện khảo sát, thu thập mẫu kết quả các thủ tục hành chính thực hiện số hóa, cài đặt phần mềm, định nghĩa các biểu mẫu cho 30/30 loại kết quả của 87 thủ tục hành chính thực hiện số hóa. Việc đưa vào sử dụng ban đầu sẽ là cơ sở để hoàn thiện phần mềm và tiến đến triển khai diện rộng cho toàn tỉnh nhằm thực hiện nhiệm vụ được nêu tại Nghị định 45/2018/NĐ-CP và Nghị định 107/2021/NĐ-CP về công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.