Nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP) cung cấp các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị của một tỉnh/thành phố và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin nội bộ của tỉnh/thành đó với các hệ thống bên ngoài. Đồng thời, LGSP kết nối liên thông đến NGSP.

HIỆU QUẢ MANG LẠI

  • Tạo nền tảng để tích hợp và phát triển các thành phần chính quyền điện tử trên một hệ thống đồng nhất về công nghệ và kiến trúc nhằm tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí.
  • Tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước của một tỉnh/thành phố.
  • Giảm thiểu thời gian xử lý các quy trình nghiệp vụ, tăng hiệu suất công việc của các cơ quan quản lý nhà nước.
  • Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho việc hoạch định chính sách, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo địa phương.
  • Tiết kiệm thời gian cho người dân, các doanh nghiệp và tổ chức

KHÁCH HÀNG

  • Tỉnh Gia Lai