Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý chuyên ngành An toàn thực phẩm (UniFoodSafety) là hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác chuyển đổi số của Ban Quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh. Hệ thống hỗ trợ quản lý, xử lý công việc của tất cả các phòng ban trên môi trường mạng.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Số hoá đầy đủ tất cả các quy trình nghiệp vụ của các phòng ban thuộc Ban quản lý an toàn thực phẩm
  • Tích hợp ký số và hỗ trợ lãnh đạo phê duyệt hồ sơ  trực tiếp trên hệ thống
  • Phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu tập trung, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

  • Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng