Ngày 26/3/2020, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm hệ thống thông tin tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) tỉnh Gia Lai.

Tham dự hội nghị, ngoài đơn vị chủ trì là Sở Tài chính, còn có Unitech là đơn vị thực hiện phát triển phần mềm, cùng lãnh đạo, đại diện các đơn vị dự toán là các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hội nghị đã báo cáo tình hình thực hiện các nội dung xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị HCSN cũng như tình hình sử dụng tại các đơn vị dự toán. Đồng thời tổ chức thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng thử nghiệm phần mềm này. Hội nghị cũng đã chính thức khởi động kết nối phần mềm đến các đơn vị dự toán trên toàn tỉnh.

Phần mềm Hệ thống thông tin tài chính đơn vị HCSN là giải pháp tin học hóa quy trình quản lý ngân sách nhà nước trong việc lập, theo dõi, tổng hợp, phân bổ dự toán, báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán các cấp theo đúng quy định của nhà nước về quản lý ngân sách. Thông qua phần mềm, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai từng bước tự động hóa công tác trao đổi, báo cáo, tổng hợp dữ liệu dự toán, quyết toán; theo dõi các nguồn thu, nguồn chi ngân sách, cụ thể dự toán ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm và bổ sung trong năm, tình hình thực hiện dự toán của các đơn vị…