Trong hai ngày 02/10 và 03/10, Unitech đã phối hợp cùng Sở Tài chính Tp. Đà Nẵng triển khai thành công các khoá tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm Lập dự toán ngân sách nhà nước cho cán bộ thuộc các Sở, ban ngành và Hội đoàn trực thuộc thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi đào tạo, các cán bộ sẽ được hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm, nhập liệu tài liệu theo yêu cầu của Sở Tài chính và đồng thời đưa ra góp ý hoặc thắc mắc để đơn vị phát triển phần mềm giải đáp, ghi nhận điều chỉnh nhằm đảm bảo phần mềm Lập dự toán ngân sách được hoàn chỉnh phục vụ công tác chuyên môn.  

dao-tao-phan-mem-lap-du-toan

Phần mềm Lập dự toán ngân sách nhà nước là ứng dụng hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý lập dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp các cấp. Quản lý lập dự toán ngân sách, tổng hợp dự toán ngân sách thông qua việc ứng dụng CNTT nhằm giảm thời gian thủ công cho việc tổng hợp số liệu, đảm bảo công tác lập, thẩm định, tổng hợp dự toán ngân sách của toàn thành phố một cách chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo.