Hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm (UniFS) là hệ thống quản lý tổng thể tất cả các nghiệp vụ về lĩnh vực An toàn thực phẩm của các Sở Y tế, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (hoặc Ban An toàn thực phẩm). Hệ thống hỗ trợ tạo lập cơ sở dữ liệu về công tác đảm bảo An toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu tại Công văn 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế. Đồng thời, UniFS cung cấp các chức năng hỗ trợ xử lý các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm, quản lý nghiệp vụ về giám sát, thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

Chức năng của phần mềm

Phân hệ Quản lý thông tin cơ sở

 • Quản lý thông tin cơ sở: Cho phép cán bộ thực hiện các thao tác quản lý thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh, quản lý thông tin giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho cơ sở sản xuất kinh doanh, quản lý thông tin vi phạm của cơ sở sản xuất kinh doanh, báo cáo thống kê.
 • Quản lý thông tin sản phẩm: Cho phép cán bộ quản lý thông tin sản phẩm, quản lý hồ sơ tự công bố, quản lý giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, quản lý danh sách xác nhận quảng cáo, quản lý thông tin thu hồi của sản phẩm, quản lý thông tin vi phạm của sản phẩm, báo cáo thống kê
 • Chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba (LGSP, Cổng dữ liệu mở, …): Cung cấp các API cho các hệ thống khác khai thác dữ liệu về thông tin mà hệ thống quản lý

Giám sát / Thanh kiểm tra / Thẩm định / Hậu kiểm

 • Quản lý thanh tra – kiểm tra theo kế hoạch
 • Quản lý thanh tra – kiểm tra đột xuất
 • Quản lý tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị
 • Quản lý giám sát ATTP tại hội nghị, hội thảo, sự kiện, lễ hội
 • Quản lý điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm
 • Quản lý công tác giám sát ô nhiễm thực phẩm

Phân hệ Giải quyết thủ tục hành chính

 • Quản lý cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
 • Quản lý thủ tục tự công bố sản phẩm
 • Quản lý thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm
 • Quản lý xác nhận nội dung quảng cáo
 • Quản lý xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
 • Quản lý sản phẩm OCOP
 • Quản lý đánh giá xếp hạng sao cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực phẩm

Các phân hệ chức năng khác

 • Phân hệ Quản lý giám sát lấy mẫu thực phẩm
 • Phân hệ Quản lý danh mục và hệ thống: Cho phép quản trị hệ thống quản lý các danh mục dùng chung và quản trị phân quyền người dùng
 • Trang công bố thông tin: cho phép người dân/doanh nghiệp thực hiện xem/tra cứu thông tin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, thông tin tự công bố sản phẩm, thông tin đăng ký bản công bố sản phẩm, thông tin hồ sơ quảng cáo thực phẩm, thông tin thông tin vi phạm
 • Ứng dụng mobile phục vụ tra cứu thông tin cơ sở, thông tin sản phẩm

Tính năng kỹ thuật

 • Tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 • Đáp ứng yêu cầu của công văn số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai hệ thống thông tin về ATTP
 • Phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6
 • Hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây. Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).
 • Trình duyệt mà máy trạm có thể dùng: Edge phiên bản 79 trở lên, Firefox phiên bản 81 trở lên, Safari phiên bản 14 trở lên, Chrome phiên bản 83 trở lên.
 • Hệ điều hành được hỗ trợ cho máy trạm: MS Window 10, Mac OS phiên bản 11.0 trở lên.
 • Hệ điều hành di động hỗ trợ: iOS 14 & Android 11 trở lên.

Công nghệ sử dụng

 • Nền tảng công nghệ: Microservice, Spring framework
 • Ngôn ngữ lập trình: Java, React, Html5
 • Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL, MongoDB.