Phần mềm quản lý thông tin dự án đầu tư (UniIPI)

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cấp phép xây dựng (UniConsLisence)

Phần mềm Cổng du lịch UniTourismPortal

Cổng dữ liệu mở UniOpenData

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP)

Hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm (UniFS)

Hệ thống Cơ sở dữ liệu An ninh trật tự (UniSecurity)

Phần mềm Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (UniPSR)

Phần mềm quản lý tài sản công (UniAsset)

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Du lịch (UniTourism)

Phần mềm quản lý CSDL chuyên ngành cấp huyện (UniDistrict)

Phần mềm quản lý tiêm chủng (UniVaccine)

Cổng dịch vụ công và Một cửa liên thông (UniOneGate)

Phần mềm quản lý văn bản điều hành (UniOffice)