Phần mềm quản lý tài sản công (UniAsset)

Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý chuyên ngành Du lịch (UniTravel)

Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý chuyên ngành cấp huyện (UniDistrict)

Phần mềm lập dự toán ngân sách nhà nước (UniBudget)

Phần mềm quản lý tiêm chủng (UniVaccine)

Cổng dịch vụ công và Một cửa liên thông (UniOneGate)

Phần mềm quản lý văn bản điều hành (UniOffice)