Cổng dữ liệu mở UniOpenData

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP)

Hệ thống thông tin an toàn thực phẩm UniFS

Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý chuyên ngành Tài chính (UniFinance)

Hệ thống Cơ sở dữ liệu An ninh trật tự (UniSecurity)

Phần mềm Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (UniPSR)

Phần mềm quản lý tài sản công (UniAsset)

Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý chuyên ngành Du lịch (UniTravel)

Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành cấp huyện (UniDistrict)

Phần mềm lập dự toán ngân sách nhà nước (UniBudget)

Phần mềm quản lý tiêm chủng (UniVaccine)

Cổng dịch vụ công và Một cửa liên thông (UniOneGate)

Phần mềm quản lý văn bản điều hành (UniOffice)