Phần mềm quản lý tài sản công

Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Du lịch

Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành cấp huyện

Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin tài chính

Hệ thống xếp hàng tự động UniQMS

Phần mềm quản lý tiêm chủng

Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử liên thông UniOneGate

Phần mềm quản lý văn bản điều hành UniOffice