Nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP) cung cấp các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị của một tỉnh/thành phố và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin nội bộ của tỉnh/thành đó với các hệ thống bên ngoài. Hệ thống hỗ trợ kết nối liên thông đến hạ tầng NGSP cấp quốc gia, đồng thời đáp ứng việc kết nối với nền tảng NDXP để khai thác các hệ thống thông tin Quốc gia.

Chức năng của phần mềm

Phần mềm nền tảng

 • Thành phần Trục kết nối:
  • Các chức năng liên quan đến kết nối: cung cấp các bộ Adapter được xây dựng sẵn để kết nối đến các hệ thống đang được vận hành và khai thác khác nhau như Hệ thống thanh toán, Cổng dịch vụ công, Hệ thống báo cáo quốc gia…. Các Adapter có thể dễ dàng được phát triển mới và tích hợp vào trục tích hợp khi cần thiết.
  • Các chức năng liên quan đến định tuyến, xử lý và chuyển đổi bản tin.
  • Các chức năng như Gateway cho bản tin, API, bảo mật.
  • Các chức năng quản trị, hỗ trợ tùy biến, phát triển, tích hợp hệ thống.
  • Các chức năng hỗ trợ khả năng quản lý và theo dõi
  • Các chức năng giám sát
 • Thành phần Quản lý quy trình nghiệp vụ:
  • Các chức năng hỗ trợ định nghĩa, thiết kế, triển khai, theo dõi và giám sát quy trình nghiệp vụ
 • Thành phần Xác thực tài khoản:
  • Quản lý đăng nhập một lần (SSO) và ủy quyền xác thực
  • Cung cấp các cơ chế xác thực bảo mật.
  • Quản trị và quản lý định danh
  • Quản lý quyền và điều khiển truy cập.
  • API Security
  • Giám sát theo dõi hệ thống
 • Thành phần Dịch vụ dữ liệu
 • Thành phần Quản trị tài nguyên
 • Thành phần Quản lý giao diện lập trình ứng dụng:
  • Thiết kế và Mô phỏng API
  • Công khai và quản lý API
  • Điều khiển truy cập, bảo mật API
  • Developer Portal
  • Quản lý và điều khiển lưu lượng API
  • Giám sát và theo dõi
 • Thành phần Giám sát quy trình xử lý nghiệp vụ

Phần mềm vận hành

 • Phần mềm quản lý, vận hành LGSP: Quản lý và kiểm soát trạng thái hoạt động các hệ thống, ứng dụng, dịch vụ thuộc LGSP; Quản lý toàn bộ vòng đời của các giải pháp và dịch vụ thuộc LGSP
 • Quản lý danh mục điện tử dùng chung: Tạo lập, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác các bản mã điện tử, danh mục điện tử dùng chung.

Các dịch vụ dùng chung

 • Dịch vụ danh mục dùng chung
 • Dịch vụ liên thông văn bản
 • Nhóm dịch vụ xác thực, cấp quyền người dùng tập trung (SSO)
 • Dịch vụ bưu chính công ích

Các dịch vụ thông tin

 • Dịch vụ thông tin Hộ tịch
 • Dịch vụ thông tin Lý lịch tư pháp
 • Dịch vụ thông tin CSDL Đăng ký doanh nghiệp
 • Dịch vụ thông tin Bảo hiểm xã hội
 • Dịch vụ thông tin cấp mã số cho các đơn vị quan có hệ với ngân sách
 • Dịch vụ thông tin CSDL về Đất đai
 • Dịch vụ thông tin VBDLIS
 • Dịch vụ thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về Giá
 • Dịch vụ thông tin Cơ sở dữ liệu Bộ Giao thông vận tải
 • Hệ thống mã bưu chính Vpostcode
 • Dịch vụ thông tin Văn bản quy phạm pháp luật
 • Dịch vụ thông tin CSDLQG về Dân cư
 • Dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia công chức viên chức

Tính năng kỹ thuật

 • Tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) .
 • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại văn bản số 631/THH-THHT ngày 21/5/2021 của Cục tin học hóa về việc hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0)
 • Phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6
 • Hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây. Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).

Công nghệ sử dụng

 • Công nghệ nền tảng: WSO2 Carbon, Spring Framework
 • Ngôn ngữ lập trình:, Java.
 • Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL.