UniFS là hệ thống quản lý tổng thể tất cả các nghiệp vụ về lĩnh vực An toàn thực phẩm của các Sở Y tế, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (hoặc Ban An toàn thực phẩm). UniFS hỗ trợ tạo lập cơ sở dữ liệu về công tác đảm bảo An toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu tại Công văn 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế. Đồng thời, cung cấp các chức năng hỗ trợ xử lý các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm, quản lý nghiệp vụ về giám sát, thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Số hoá đầy đủ tất cả các quy trình nghiệp vụ của các phòng ban thuộc Ban quản lý an toàn thực phẩm
  • Tích hợp ký số và hỗ trợ lãnh đạo phê duyệt hồ sơ  trực tiếp trên hệ thống
  • Phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu tập trung, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

  • Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng